Verwerkersovereenkomst

Deze overeenkomst is een wettelijk verplicht onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation of GDPR), welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

In het verlengde hiervan wijzen wij u tevens op onze privacyverklaring.

Na het indienen ontvangt u een kopie van deze verwerkersovereenkomst in uw mailbox.

Heeft u vragen of wenst u de verwerkerovereenkomst op een andere wijze te ontvangen en ondertekenen neem dan contact met ons op via: 088-0021333 of info@mediascape.nl

Verwerkersovereenkomst met Mediascape

  Onderstaand de Verwerkersovereenkomst tussen Mediascape en

  Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Mediascape uitvoert ten behoeve van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ aan wie zij diensten levert op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).

  Bedrijfsnaam:

  Gevestigd te:

  Aan de

  Email adres

  Rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna: ‘Verwerkingsverantwoordelijke’;

  en

  Mediascape, gevestigd te Emmeloord, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27278398, kantoorhoudende te Emmeloord aan de Jeanne d’Arclaan 14-B. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Arno Bakker, hierna: ‘Verwerker’;

  Zijn als volgt overeengekomen:

  Artikel 1. Doeleinden van verwerking

  1.1.
  Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht, hostingdiensten, realisatie huisstijldragers, website realisatie en ontwikkeling, realisatie reclame uitingen, consultancy werkzaamheden, drukwerkbegeleiding, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald voor Verwerkingsverantwoordelijke.

  1.2.
  De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

  1.3.
  De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

  Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

  2.1.
  Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  2.2.
  Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

  2.3.
  De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

  2.4.
  De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

  2.5.
  Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

  2.6.
  De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

  Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

  3.1.
  Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

  Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

  4.1.
  De toegestane verwerkingen zullen handmatig door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd.

  4.2.
  Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

  4.3.
  Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

  Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

  5.1.
  Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

  5.2.
  Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

  5.3.
  Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

  Artikel 6. Beveiliging

  6.1.
  Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

  6.2.
  Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging

  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging

  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie

  • Standalone server welke niet extern benaderbaar is (geen koppeling met het internet)

  6.3.
  Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

  6.4.
  Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

  Artikel 7. Meldplicht

  7.1.
  Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

  7.2.
  Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

  7.3.
  De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

  • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

  7.4.
  De Verwerker zal conform artikel 33 lid 5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

  Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

  8.1.
  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zullen Partijen het verzoek van de betrokkene in onderling overleg afhandelen. Verwerkingsverantwoordelijke blijft in dat geval wel eindverantwoordelijk voor de afhandeling.

  Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

  9.1.
  Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

  9.2.
  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

  Artikel 10. Audit

  10.1.
  Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.

  10.2.
  Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

  10.3.
  Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

  10.4.
  De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

  10.5.
  De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  11.1.
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de normale wettelijke regeling geldt.

  Artikel 12. Duur en beëindiging

  12.1.
  Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen (d.m.v. een expliciete akkoordverklaring door Verwerkingsverantwoordelijke) en op de datum van de laatste ondertekening.

  12.2.
  Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de samenwerking tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke.

  12.3.
  Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

  12.4.
  Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

  Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  13.1.
  De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

  13.2.
  Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

  Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

  Persoonsgegevens

  Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

  • NAW-gegevens

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • BTW nummer (voor weergave op bedrijfsuitingen)

  • IBAN nummer (voor weergave op bedrijfsuitingen)

  • Social media accounts (voor weergave op bedrijfsuitingen)

  Van de categorieën betrokkenen:

  • Klanten

  • Mogelijke klanten

  Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

  Ondertekening

  Naam:

  Datum

  Ik verklaar hiermee dat ik deze verwerkersovereenkomst gelezen heb en akkoord ben met bovenstaande bepalingen.

  Bij ons altijd maatwerk

  Iedere organisatie is nu eenmaal anders

  subfooter-bg